THỜI KHÓA BIỂU SỐ I. THỰC HIỆN TỪ 22-08-2016

Đăng lúc: 14:59:10 30/12/2016 (GMT+7)

 

TKB số 1 - Lớp 10T

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Tr.Thủy

Địa lí-Trang(D)

Thể dục-Hồng(TD)

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

Ngoại ngữ-Dung

Toán-Nhiệm

 

2

Hóa học-Tr.Thủy

GDCD-Oanh

Địa lí-Trang(D)

Thể dục-Hồng(TD)

Sinh học-Phương(S)

Toán-Nhiệm

 

3

Ngoại ngữ-Dung

Ngữ văn-Hòa

Tin học-Nga(Tin)

Toán-Nhiệm

Ngữ văn-Hòa

Vật lí-Trường

 

4

Tin học-Nga(Tin)

Toán-Nhiệm

Vật lí-Trường

Toán-Nhiệm

Ngữ văn-Hòa

Hóa học-Tr.Thủy

 

5

-

Toán-Nhiệm

Ngoại ngữ-Dung

Hóa học-Tr.Thủy

-

SHTT-Tr.Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10F

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Trường

Tin học-Huyền(Tin

Thể dục-Văn

Địa lí-Trang(D)

Tin học-Huyền(Tin

Sinh học-Phương(S)

 

2

Vật lí-Trường

Hóa học-Năm

Vật lí-Trường

Ngữ văn-Trang(V)

Toán-Lệ

Thể dục-Văn

 

3

Địa lí-Trang(D)

Ngoại ngữ-Phương(A)

Vật lí-Trường

Ngữ văn-Trang(V)

Toán-Lệ

Toán-Lệ

 

4

Toán-Lệ

Ngữ văn-Trang(V)

Hóa học-Năm

Ngoại ngữ-Phương(A)

Ngoại ngữ-Phương(A)

Vật lí-Trường

 

5

-

-

Lịch Sử-Nguyệt

GDCD-Oanh

Hóa học-Năm

SHTT-Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10H

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Phương(H)

Sinh học-Phương(S)

Địa lí-Trang(D)

Tin học-Nam

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Thể dục-Văn

 

2

Vật lí-Hán

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Ngữ văn-Trang(V)

Vật lí-Hán

 

3

Ngữ văn-Trang(V)

Thể dục-Văn

Toán-Tuấn

Địa lí-Trang(D)

Ngữ văn-Trang(V)

Hóa học-Phương(H)

 

4

Hóa học-Phương(H)

Tin học-Nam

Toán-Tuấn

GDCD-Phong(CD)

Toán-Vân

Hóa học-Phương(H)

 

5

Hóa học-Phương(H)

-

-

Toán-Vân

-

SHTT-Phương(H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10S

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Điệp

Vật lí-Hán

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Hóa học-Tung

GDCD-Oanh

Địa lí-Hồng(D)

 

2

Ngữ văn-Phương(V)

Địa lí-Hồng(D)

Thể dục-Hồng(TD)

Sinh học-Điệp

Tin học-Huyền(Tin

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

 

3

Sinh học-Điệp

Tin học-Huyền(Tin

Ngữ văn-Phương(V)

Sinh học-Điệp

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Lịch Sử-Nguyệt

 

4

Vật lí-Hán

Toán-Bình

Ngữ văn-Phương(V)

Thể dục-Hồng(TD)

Hóa học-Tung

Sinh học-Điệp

 

5

Toán-Bình

Toán-Bình

Hóa học-Tung

Toán-Bình

-

SHTT-Điệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10I

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Nga(Tin)

Thể dục-Văn

Tin học-Nga(Tin)

Toán-Aí(T)

Thể dục-Văn

Sinh học-Ngà

 

2

Tin học-Nga(Tin)

Ngoại ngữ-Phương(A)

Tin học-Nga(Tin)

Toán-Aí(T)

Ngoại ngữ-Phương(A)

Địa lí-Hồng(D)

 

3

GDCD-Phong(CD)

Địa lí-Hồng(D)

Hóa học-Tr.Thủy

Hóa học-Tr.Thủy

Vật lí-Dung(L)

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

 

4

Hóa học-Tr.Thủy

Toán-Aí(T)

Vật lí-Dung(L)

Ngữ văn-Trang(V)

Ngữ văn-Trang(V)

Tin học-Nga(Tin)

 

5

-

Toán-Aí(T)

-

Ngoại ngữ-Phương(A)

Ngữ văn-Trang(V)

SHTT-Nga(Tin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10V

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Thúy

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

Hóa học-Năm

Ngoại ngữ-Qui(A)

Toán-Hiền(T)

Toán-Hiền(T)

 

2

Ngữ văn-Thúy

Sinh học-Phương(S)

Vật lí-Qui(L)

Ngoại ngữ-Qui(A)

Toán-Hiền(T)

Toán-Hiền(T)

 

3

Ngữ văn-Thúy

GDCD-Oanh

Thể dục-Văn

Ngữ văn-Thúy

Thể dục-Văn

Ngữ văn-Thúy

 

4

Vật lí-Qui(L)

Hóa học-Năm

Tin học-Huyền(Tin

Ngữ văn-Thúy

Tin học-Huyền(Tin

Ngữ văn-Thúy

 

5

Ngoại ngữ-Qui(A)

-

Địa lí-Trang(D)

Địa lí-Trang(D)

-

SHTT-Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10Sử

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hà

Hóa học-Tr.Thủy

Tin học-Nam

Lịch Sử-Hà

Toán-Sơn(T)

Thể dục-Quang

 

2

Lịch Sử-Hà

Tin học-Nam

Toán-Sơn(T)

Địa lí-Trang(D)

Toán-Sơn(T)

Ngữ văn-Hằng(V)

 

3

Hóa học-Tr.Thủy

Địa lí-Trang(D)

Toán-Sơn(T)

Ngoại ngữ-Phương(A)

Ngoại ngữ-Phương(A)

Lịch Sử-Hà

 

4

GDCD-Phong(CD)

Ngữ văn-Hằng(V)

Sinh học-Phương(S)

Ngữ văn-Hằng(V)

Thể dục-Quang

Vật lí-Dung(L)

 

5

Vật lí-Dung(L)

Ngoại ngữ-Phương(A)

-

Ngữ văn-Hằng(V)

-

SHTT-Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10Địa

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Tuyên

GDCD-Phong(CD)

Vật lí-Phong(L)

Địa lí-Tuyên

Lịch Sử-Nguyệt

Vật lí-Phong(L)

 

2

Địa lí-Tuyên

Tin học-Huyền(Tin

Thể dục-Văn

Hóa học-Tung

Thể dục-Văn

Sinh học-Phương(S)

 

3

Ngữ văn-Hòa

Toán-Hiền(T)

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Toán-Hiền(T)

Địa lí-Tuyên

 

4

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Toán-Hiền(T)

Lịch Sử-Nguyệt

Ngữ văn-Hòa

Toán-Hiền(T)

Hóa học-Tung

 

5

Tin học-Huyền(Tin

Ngữ văn-Hòa

-

Ngữ văn-Hòa

-

SHTT-Tuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10N

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hồng(N)

Thể dục-Hồng(TD)

Vật lí-Dung(L)

Toán-Bình

Ngữ văn-Phương(V)

Vật lí-Dung(L)

 

2

Ngoại ngữ-Hồng(N)

Địa lí-Hằng(D)

Hóa học-Ng.Thủy

Toán-Bình

Ngữ văn-Phương(V)

Tin học-Nam

 

3

Toán-Bình

Sinh học-Phương(S)

Thể dục-Hồng(TD)

Hóa học-Ng.Thủy

GDCD-Oanh

Ngoại ngữ-Hồng(N)

 

4

Toán-Bình

Ngữ văn-Phương(V)

Ngoại ngữ-Hồng(N)

Tin học-Nam

Lịch Sử-Nguyệt

Ngoại ngữ-Hồng(N)

 

5

Địa lí-Hằng(D)

Ngữ văn-Phương(V)

Ngoại ngữ-Hồng(N)

-

-

SHTT-Hồng(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10A

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Qui(A)

Ngữ văn-Hòa

Vật lí-Qui(L)

Ngữ văn-Hòa

Toán-Vân

Thể dục-Hồng(TD)

 

2

Toán-Vân

Ngữ văn-Hòa

Toán-Vân

Ngữ văn-Hòa

Toán-Vân

Vật lí-Qui(L)

 

3

Ngoại ngữ-Qui(A)

Địa lí-Hằng(D)

Lịch Sử-Nguyệt

GDCD-Oanh

Tin học-Huyền(Tin

Ngoại ngữ-Qui(A)

 

4

Ngoại ngữ-Qui(A)

Thể dục-Hồng(TD)

Hóa học-Ng.Thủy

Ngoại ngữ-Qui(A)

Sinh học-Ngà

Địa lí-Hằng(D)

 

5

Hóa học-Ng.Thủy

-

Tin học-Huyền(Tin

Ngoại ngữ-Qui(A)

-

SHTT-Qui(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 10P

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Trang(P)

Toán-Hiền(T)

Sinh học-Phương(S)

Ngoại ngữ-Trang(P)

Ngữ văn-Hằng(V)

Ngữ văn-Hằng(V)

 

2

Ngoại ngữ-Trang(P)

Ngoại ngữ-Trang(P)

Ngữ văn-Hằng(V)

Ngoại ngữ-Trang(P)

Ngữ văn-Hằng(V)

Thể dục-Hồng(TD)

 

3

Vật lí-Qui(L)

Ngoại ngữ-Trang(P)

Vật lí-Qui(L)

Thể dục-Hồng(TD)

Hóa học-Ng.Thủy

Tin học-Nam

 

4

Hóa học-Ng.Thủy

Địa lí-Hằng(D)

Tin học-Nam

Toán-Hiền(T)

Địa lí-Hằng(D)

Toán-Hiền(T)

 

5

GDCD-Phong(CD)

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

-

Toán-Hiền(T)

-

SHTT-Trang(P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11T

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hoa

Ngữ văn-Hương(V)

Hóa học-Ng.Thủy

Thể dục-Hồng(TD)

Công Nghệ-Hồng(CN)

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

 

2

Tin học-Huyền(Tin

Ngữ văn-Hương(V)

Vật lí-Sơn(L)

Ngữ văn-Hương(V)

Địa lí-Hồng(D)

Vật lí-Sơn(L)

 

3

Toán-Hoa

Thể dục-Hồng(TD)

Tin học-Huyền(Tin

Ngữ văn-Hương(V)

Lịch Sử-Nguyệt

Toán-Hoa

 

4

Toán-Hoa

GDCD-Oanh

Toán-Hoa

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Hóa học-Ng.Thủy

Toán-Hoa

 

5

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Sinh học-Ngà

Toán-Hoa

-

-

SHTT-Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11F

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hoành

Ngữ văn-Hoài

Toán-Long

Hóa học-Tr.Thủy

Thể dục-Quang

Toán-Long

 

2

Vật lí-Hoành

Ngữ văn-Hoài

Vật lí-Hoành

Tin học-Minh

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Toán-Long

 

3

Toán-Long

Hóa học-Tr.Thủy

Vật lí-Hoành

Ngữ văn-Hoài

Địa lí-Hồng(D)

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

 

4

Sinh học-Thủy(B)

Thể dục-Quang

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Ngữ văn-Hoài

Tin học-Minh

Vật lí-Hoành

 

5

Công Nghệ-Dũng(CN)

GDCD-Phong(CD)

-

-

Lịch Sử-Nguyệt

SHTT-Hoành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11H

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Đậu

Sinh học-Ngà

Toán-Vân

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Thể dục-Phượng

Vật lí-Hán

 

2

Hóa học-Đậu

Vật lí-Hán

Hóa học-Đậu

Toán-Vân

Tin học-Minh

Công Nghệ-Hồng(CN)

 

3

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Ngữ văn-Hằng(V)

Hóa học-Đậu

Tin học-Minh

Ngữ văn-Hằng(V)

Lịch Sử-Hường(Sử)

 

4

Toán-Vân

GDCD-Phong(CD)

Ngữ văn-Hằng(V)

Thể dục-Phượng

Ngoại ngữ-Tuyết(A)

Hóa học-Đậu

 

5

Toán-Vân

Địa lí-Hồng(D)

Ngữ văn-Hằng(V)

-

-

SHTT-Đậu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11S

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Lan(S)

Tin học-Nam

Sinh học-Lan(S)

Địa lí-Hồng(D)

Thể dục-Hằng(TD)

Hóa học-Năm

 

2

Sinh học-Lan(S)

Thể dục-Hằng(TD)

Sinh học-Lan(S)

GDCD-Phong(CD)

Ngoại ngữ-Hương(A)

Lịch Sử-Linh

 

3

Toán-Vân

Ngoại ngữ-Hương(A)

Tin học-Nam

Toán-Vân

Vật lí-Qui(L)

Ngoại ngữ-Hương(A)

 

4

Công Nghệ-Dũng(CN)

Ngữ văn-Hương(V)

Ngữ văn-Hương(V)

Toán-Vân

Hóa học-Năm

Sinh học-Lan(S)

 

5

Vật lí-Qui(L)

Ngữ văn-Hương(V)

Ngữ văn-Hương(V)

-

Toán-Vân

SHTT-Lan(S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11I

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Khải

Sinh học-Thủy(B)

Vật lí-Trường

Toán-Long

Địa lí-Hồng(D)

Ngoại ngữ-Hương(A)

 

2

Tin học-Khải

Ngoại ngữ-Hương(A)

Toán-Long

Toán-Long

Thể dục-Hằng(TD)

Thể dục-Hằng(TD)

 

3

Vật lí-Trường

Ngữ văn-Hoài

Toán-Long

Tin học-Khải

Lịch Sử-Hường(Sử)

Hóa học-Năm

 

4

Hóa học-Năm

Ngữ văn-Hoài

Ngoại ngữ-Hương(A)

Tin học-Khải

Công Nghệ-Thành

Tin học-Khải

 

5

-

GDCD-Oanh

Ngữ văn-Hoài

Ngữ văn-Hoài

-

SHTT-Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11V

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Thư

Lịch Sử-Hường(Sử)

Ngoại ngữ-Hương(A)

Tin học-Minh

Ngoại ngữ-Hương(A)

Thể dục-Hằng(TD)

 

2

Toán-B.Thanh

Công Nghệ-Dũng(CN)

Ngữ văn-Hiền(V)

Sinh học-Thủy(B)

Vật lí-Dung(L)

Ngoại ngữ-Hương(A)

 

3

Ngữ văn-Thư

Toán-B.Thanh

Thể dục-Hằng(TD)

Ngoại ngữ-Hương(A)

Ngữ văn-Hiền(V)

Vật lí-Dung(L)

 

4

Ngữ văn-Thư

Tin học-Minh

Toán-B.Thanh

Địa lí-Hồng(D)

Ngữ văn-Hiền(V)

Ngữ văn-Thư

 

5

Hóa học-Năm

Hóa học-Năm

Toán-B.Thanh

-

GDCD-Oanh

SHTT-Thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11Sử

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Aí(Sử)

Ngữ văn-Phương(V)

Lịch Sử-Aí(Sử)

Vật lí-Hán

Hóa học-Năm

Toán-Tường

 

2

Lịch Sử-Aí(Sử)

Ngữ văn-Phương(V)

Tin học-Nam

Thể dục-Phượng

Thể dục-Phượng

Toán-Tường

 

3

Ngữ văn-Phương(V)

Vật lí-Hán

Ngoại ngữ-Lan(A)

Tin học-Nam

Công Nghệ-Thành

Lịch Sử-Aí(Sử)

 

4

Toán-Tường

Ngoại ngữ-Lan(A)

Sinh học-Thủy(B)

Ngoại ngữ-Lan(A)

Địa lí-Hồng(D)

GDCD-Oanh

 

5

Toán-Tường

-

Hóa học-Năm

Địa lí-Hồng(D)

Ngữ văn-Phương(V)

SHTT-Aí(Sử)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11Địa

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hảo

Lịch Sử-Linh

Ngữ văn-Hằng(V)

Ngữ văn-Hằng(V)

Lịch Sử-Linh

GDCD-Oanh

 

2

Địa lí-Hảo

Sinh học-Thủy(B)

Vật lí-Dung(L)

Ngữ văn-Hằng(V)

Hóa học-Năm

Thể dục-Phượng

 

3

Thể dục-Phượng

Toán-L.Thanh

Hóa học-Năm

Tin học-Phú

Toán-L.Thanh

Công Nghệ-Thành

 

4

Vật lí-Dung(L)

Toán-L.Thanh

Ngoại ngữ-Lan(A)

Địa lí-Hảo

Toán-L.Thanh

Địa lí-Hảo

 

5

Tin học-Phú

Ngoại ngữ-Lan(A)

-

Ngoại ngữ-Lan(A)

Ngữ văn-Hằng(V)

SHTT-Hảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11N

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hương(N)

Tin học-Minh

Tin học-Minh

Thể dục-Phượng

Vật lí-Dung(L)

Thể dục-Phượng

 

2

Ngoại ngữ-Hương(N)

Toán-Hiền(T)

Hóa học-Tr.Thủy

Toán-Hiền(T)

Công Nghệ-Hồng(CN)

Lịch Sử-Nguyệt

 

3

Ngữ văn-Hường(V)

GDCD-Phong(CD)

Vật lí-Dung(L)

Toán-Hiền(T)

Ngữ văn-Hường(V)

Toán-Hiền(T)

 

4

Ngữ văn-Hường(V)

Địa lí-Hồng(D)

Sinh học-Ngà

Ngoại ngữ-Hương(N)

Ngữ văn-Hường(V)

Ngoại ngữ-Hương(N)

 

5

-

Hóa học-Tr.Thủy

-

Ngoại ngữ-Hương(N)

-

SHTT-Hương(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11A

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Thương

Toán-B.Thanh

Ngữ văn-Phương(V)

Ngoại ngữ-Thương

Toán-B.Thanh

Công Nghệ-Thành

 

2

Ngoại ngữ-Thương

Tin học-Minh

Ngữ văn-Phương(V)

Ngoại ngữ-Thương

GDCD-Oanh

Hóa học-Năm

 

3

Toán-B.Thanh

Hóa học-Năm

Sinh học-Thủy(B)

Thể dục-Phượng

Thể dục-Phượng

Địa lí-Hồng(D)

 

4

Toán-B.Thanh

Ngoại ngữ-Thương

Vật lí-Sơn(L)

Vật lí-Sơn(L)

Ngữ văn-Phương(V)

Lịch Sử-Nguyệt

 

5

Ngữ văn-Phương(V)

Ngoại ngữ-Thương

Tin học-Minh

-

-

SHTT-Thương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 11P

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Sơn(P)

GDCD-Oanh

Hóa học-Tr.Thủy

Tin học-Phú

Toán-Tường

Lịch Sử-Nguyệt

 

2

Ngữ văn-Hường(V)

Hóa học-Tr.Thủy

Sinh học-Thủy(B)

Địa lí-Hồng(D)

Toán-Tường

Vật lí-Dung(L)

 

3

Ngoại ngữ-Sơn(P)

Toán-Tường

Tin học-Phú

Ngoại ngữ-Sơn(P)

Công Nghệ-Hồng(CN)

Ngữ văn-Hường(V)

 

4

Thể dục-Phượng

Toán-Tường

Ngữ văn-Hường(V)

Ngoại ngữ-Sơn(P)

Thể dục-Phượng

Ngoại ngữ-Sơn(P)

 

5

-

-

Ngữ văn-Hường(V)

-

Vật lí-Dung(L)

SHTT-Sơn(P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12T

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hằng(D)

Toán-Aí(T)

Ngữ văn-Hoài

Ngoại ngữ-Hương(A)

Sinh học-Phương(S)

Toán-Aí(T)

 

2

Địa lí-Hằng(D)

Toán-Aí(T)

Tin học-Phú

GDCD-Oanh

Vật lí-Sơn(L)

Toán-Aí(T)

 

3

Thể dục-Quang

Lịch Sử-Linh

Vật lí-Sơn(L)

Vật lí-Sơn(L)

Lịch Sử-Linh

Thể dục-Quang

 

4

Ngữ văn-Hoài

Hóa học-Tung

Hóa học-Tung

Toán-Aí(T)

Công Nghệ-Dũng(CN)

Ngoại ngữ-Hương(A)

 

5

Ngữ văn-Hoài

Sinh học-Phương(S)

Ngoại ngữ-Hương(A)

Toán-Aí(T)

Hóa học-Tung

SHTT-Hằng(D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12F

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Lệ

Thể dục-Quang

Sinh học-Thủy(B)

Ngữ văn-Hương(V)

Hóa học-Ng.Thủy

Lịch Sử-Linh

 

2

Toán-Lệ

GDCD-Phong(CD)

Ngoại ngữ-Hương(A)

Vật lí-Hoành

Thể dục-Quang

Công Nghệ-Thành

 

3

Vật lí-Hoành

Sinh học-Thủy(B)

Hóa học-Ng.Thủy

Vật lí-Hoành

Ngoại ngữ-Hương(A)

Vật lí-Hoành

 

4

Ngữ văn-Hương(V)

Địa lí-Trang(D)

Toán-Lệ

Hóa học-Ng.Thủy

Lịch Sử-Linh

Toán-Lệ

 

5

Ngữ văn-Hương(V)

Ngoại ngữ-Hương(A)

Toán-Lệ

-

Tin học-Minh

SHTT-Lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12H

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Đạo

Toán-Nhiệm

Ngữ văn-Hương(V)

Toán-Nhiệm

Tin học-Minh

GDCD-Phong(CD)

 

2

Hóa học-Đạo

Toán-Nhiệm

Ngữ văn-Hương(V)

Toán-Nhiệm

Lịch Sử-Hường(Sử)

Vật lí-Dương

 

3

Sinh học-Thủy(B)

Thể dục-Dũng(TD)

Công Nghệ-Thành

Sinh học-Thủy(B)

Ngoại ngữ-Dung

Hóa học-Đạo

 

4

Ngoại ngữ-Dung

Lịch Sử-Hường(Sử)

Vật lí-Dương

Vật lí-Dương

Thể dục-Dũng(TD)

Hóa học-Đạo

 

5

Địa lí-Trang(D)

Ngoại ngữ-Dung

Hóa học-Đạo

Ngữ văn-Hương(V)

-

SHTT-Đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12S

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Phong(CD)

Ngoại ngữ-Dung

Hóa học-Tung

Ngữ văn-Hoài

Vật lí-Qui(L)

Hóa học-Tung

 

2

Sinh học-Điệp

Hóa học-Tung

Ngoại ngữ-Dung

Ngoại ngữ-Dung

Toán-B.Thanh

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

 

3

Tin học-Huyền(Tin

Thể dục-Hằng(TD)

Ngữ văn-Hoài

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

Toán-B.Thanh

Vật lí-Qui(L)

 

4

Địa lí-Trang(D)

Công Nghệ-Hồng(CN)

Ngữ văn-Hoài

Sinh học-Điệp

Thể dục-Hằng(TD)

GDCD-Phong(CD)

 

5

Toán-B.Thanh

Toán-B.Thanh

-

Sinh học-Điệp

-

SHTT-Phong(CD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12I

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Ng.Thủy

Ngoại ngữ-Hương(A)

Toán-Lệ

Hóa học-Ng.Thủy

Toán-Lệ

Ngữ văn-Hường(V)

 

2

Hóa học-Ng.Thủy

Sinh học-Ngà

Toán-Lệ

Vật lí-Sơn(L)

Ngữ văn-Hường(V)

Ngữ văn-Hường(V)

 

3

Thể dục-Phương(TD

Công Nghệ-Dũng(CN)

Thể dục-Phương(TD

GDCD-Phong(CD)

Vật lí-Sơn(L)

Vật lí-Sơn(L)

 

4

Tin học-Phú

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

Tin học-Phú

Ngoại ngữ-Hương(A)

Ngoại ngữ-Hương(A)

Hóa học-Ng.Thủy

 

5

Toán-Lệ

Địa lí-Trang(D)

Sinh học-Ngà

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

-

SHTT-Ng.Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12V

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Giang

Hóa học-Tung

Toán-B.Thanh

GDCD-Phong(CD)

Hóa học-Tung

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

 

2

Ngữ văn-Giang

Công Nghệ-Hồng(CN)

Toán-B.Thanh

Lịch Sử-Tuyết(Sử)

Vật lí-Qui(L)

Thể dục-Quang

 

3

Ngữ văn-Giang

Ngoại ngữ-Dung

Sinh học-Phương(S)

Ngoại ngữ-Dung

Địa lí-Hằng(D)

Ngữ văn-Giang

 

4

Thể dục-Quang

Toán-B.Thanh

Ngoại ngữ-Dung

Ngữ văn-Giang

Toán-B.Thanh

Ngữ văn-Giang

 

5

Ngoại ngữ-Dung

Tin học-Huyền(Tin

Vật lí-Qui(L)

Ngữ văn-Giang

Sinh học-Phương(S)

SHTT-Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12Sử

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Huyền(Sử)

Toán-L.Thanh

Thể dục-Phương(TD

GDCD-Oanh

Địa lí-Hằng(D)

Công Nghệ-Hồng(CN)

 

2

Thể dục-Phương(TD

Toán-L.Thanh

Vật lí-Phong(L)

Toán-L.Thanh

Sinh học-Ngà

Vật lí-Phong(L)

 

3

Lịch Sử-Huyền(Sử)

Sinh học-Ngà

Hóa học-Tung

Toán-L.Thanh

Hóa học-Tung

Ngữ văn-Thư

 

4

Địa lí-Hằng(D)

Ngoại ngữ-Dung

Ngữ văn-Thư

Lịch Sử-Huyền(Sử)

Ngoại ngữ-Dung

Lịch Sử-Huyền(Sử)

 

5

Ngữ văn-Thư

Tin học-Minh

Ngữ văn-Thư

Ngoại ngữ-Dung

-

SHTT-Huyền(Sử)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12Địa

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Sen

Thể dục-Hằng(TD)

Địa lí-Sen

Ngoại ngữ-Dung

Toán-L.Thanh

Tin học-Nam

 

2

Ngữ văn-Trang(V)

Ngữ văn-Trang(V)

Ngữ văn-Trang(V)

Vật lí-Hán

Ngoại ngữ-Dung

Lịch Sử-Hường(Sử)

 

3

Địa lí-Sen

Ngữ văn-Trang(V)

Ngoại ngữ-Dung

Hóa học-Tung

Công Nghệ-Dũng(CN)

Hóa học-Tung

 

4

Toán-L.Thanh

Vật lí-Hán

Thể dục-Hằng(TD)

Toán-L.Thanh

Sinh học-Phương(S)

Địa lí-Sen

 

5

Toán-L.Thanh

Lịch Sử-Hường(Sử)

Sinh học-Phương(S)

GDCD-Phong(CD)

-

SHTT-Sen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12N

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hiệu

Toán-Bình

Sinh học-Ngà

Ngoại ngữ-Hiệu

Sinh học-Ngà

Vật lí-Sơn(L)

 

2

Toán-Bình

Toán-Bình

Tin học-Minh

Ngoại ngữ-Hiệu

Lịch Sử-Linh

GDCD-Oanh

 

3

Ngoại ngữ-Hiệu

Thể dục-Quang

Ngữ văn-Trang(V)

Toán-Bình

Thể dục-Quang

Địa lí-Hằng(D)

 

4

Ngữ văn-Trang(V)

Lịch Sử-Linh

Ngữ văn-Trang(V)

Hóa học-Tr.Thủy

Vật lí-Sơn(L)

Ngoại ngữ-Hiệu

 

5

-

Ngữ văn-Trang(V)

Hóa học-Tr.Thủy

-

Công Nghệ-Thành

SHTT-Hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12A

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Hiền(A)

Địa lí-Hằng(D)

Ngữ văn-Hường(V)

Sinh học-Thủy(B)

Ngữ văn-Hường(V)

Vật lí-Qui(L)

 

2

Toán-Long

Thể dục-Dũng(TD)

Ngữ văn-Hường(V)

Hóa học-Ng.Thủy

Hóa học-Ng.Thủy

GDCD-Phong(CD)

 

3

Ngoại ngữ-Hiền(A)

Lịch Sử-Hường(Sử)

Tin học-Minh

Toán-Long

Thể dục-Dũng(TD)

Toán-Long

 

4

Ngoại ngữ-Hiền(A)

Sinh học-Thủy(B)

Ngoại ngữ-Hiền(A)

Toán-Long

Lịch Sử-Hường(Sử)

Ngoại ngữ-Hiền(A)

 

5

Ngữ văn-Hường(V)

Công Nghệ-Dũng(CN)

Ngoại ngữ-Hiền(A)

-

Vật lí-Qui(L)

SHTT-Hiền(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB số 1 - Lớp 12P

Thực hiện  từ ngày 22/08/2016

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT-Duyên

Toán-Tường

Thể dục-Hằng(TD)

Ngoại ngữ-Duyên

Ngữ văn-Hòa

Lịch Sử-Hường(Sử)

 

2

Ngoại ngữ-Duyên

Toán-Tường

Công Nghệ-Thành

Ngoại ngữ-Duyên

Ngữ văn-Hòa

Sinh học-Ngà

 

3

Vật lí-Hán

Hóa học-Tung

Sinh học-Ngà

Vật lí-Hán

Toán-Tường

GDCD-Oanh

 

4

Ngữ văn-Hòa

Thể dục-Hằng(TD)

Địa lí-Trang(D)

Tin học-Minh

Toán-Tường

Ngoại ngữ-Duyên

 

5

Ngữ văn-Hòa

-

-

Hóa học-Tung

Lịch Sử-Hường(Sử)

SHTT-Duyên